Artikel 1 Aanmelding:

a. Aanmelden als Movin’ Gym lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren. De lidmaatschap vangt aan, nadat Movin’ Gym het inschrijfformulier heeft ontvangen.
b. Aanmelden bij Movin’ Gym geschied vanaf een minimum leeftijd van 18 jaar. Onder de 18 jaar is toestemming van ouder of voogd nodig.

Artikel 2 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden:

a. Een lidmaatschap bij Movin’ Gym kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor een periode van 1 maanden met stilzwijgende verlenging van een maand met uitzondering van een jaarabonnement (deze loopt het hele door).
b. Betalingen dient te geschieden vooraf per pin, contant of per bank (automatisch incasso) voor het bedrag wat betrekking heeft op een aangegane lidmaatschap.
c. Het is niet mogelijk om bij Movin’ Gym te trainen als niet aan de betalingsplicht voldaan wordt.
d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag heeft het lid alsnog de gelegenheid het verschuldigde bedrag te pinnen of contant te voldoen.
e. Het is ook mogelijk om het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te betalen hierbij dient wel rekening te worden gehouden met € 10,00 extra administratie kosten.
Indien het lid na een periode van 100 dagen in gebreke is gebleven, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening lid.
f. Het lid kan toegang tot de zaal worden geweigerd. Movin’ Gym is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsplicht vervalt.
g. Movin’ Gym behoud zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Ten minste 3 maanden voor
een prijswijziging worden leden hiervan op kennis gesteld.
h. Tijdens ziekte of langdurige blessuren dient het maandelijkse abonnement betaald te worden. Wil je toch beëindigen van de abonnement gaat dat volgens artikel 5. Lid c. i. Eventuele storneringskosten worden inrekening gebracht bij onvoldoende saldo, of terug vorderingen.

Artikel 3 Huisregels:

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Movin’ Gym.
b. De algemene voorwaarden, huisregels en AVG van Movin’ Gym staan op de website www.movingym.nl

Artikel 4 Rechtstoepassingen

a. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Movin’ Gym te accepteren. Meer informatie kunt u vinden op de website www.movingym.nl

Artikel 5 Ongeval:

Op moment van ongeval waardoor er geen les kan plaats vinden voor een langer tijd door ziekt/ overlijden in dien aard stoppen alle activiteiten van Movin’ Gym
a. maand abonnement en 10 rittenkaarten woorden niet gecrediteerd.
b. jaarabonnement, restant minus de maand waarop het ongeval heeft plaats gevonden wordt gecrediteerd.

Artikel 6 Trainingstijden:

a. Movin’ Gym behoudt zich het recht voor om trainingstijd,- plaats,-programma’s e.d. te wijzigen.
b. Op officiële en erkende feestdagen is Movin’ Gym gesloten eventueel ook de grote vakantie of bij te kort aan aanmelding tijdens de vakanties.

Artikel 7 Beëindigen:

a. Het lid kan zijn lidmaatschap schriftelijk beëindigen door deze af te geven aan Movin’ Gym.
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
c. Het opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de eerste van de maand of op de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
d. Movin’ Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schendig van huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het personeel een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder. Dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 8 Risico en aansprakelijkheid:

a. Het gebruik maken van de spullen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/ of- activiteiten bij Movin’ Gym is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Zowel Movin’ Gym als het personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c. Zowel Movin’ Gym als het personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.